Àrea de Territori i Sostenibilitat
Accessibilitat i mobilitat

Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible

Amb l'objectiu de prioritzar el transport públic i una mobilitat sostenible als entorns urbans per tal de reduir la contaminació ambiental, s'ofereix l'elaboració de:
- Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), ja sigui la redacció d'un nou pla o la revisió, actualització i suport al seguiment i implementació de plans vigents
- Estudis de mobilitat específics: camins escolars, seguretat viària en zona urbana, avaluació de la mobilitat generada, senyalització urbana, aparcament, plans directors de la bicicleta, zones 30, estudis de millora del transport públic.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Ordre de prioritat de l'ens (la prioritat 1 obtindrà 50 punts, la prioritat 2 obtindrà 0 punts) 50
Grau de continuïtat, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis 30
Existència de sol·licitud prèvia en catàlegs anteriors 10
Existència d'obligació legal 10

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds, com a màxim, dels recursos següents de la GS d'infraestructures Viàries i Mobilitat: "Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible", "Estudis i plans d'accessibilitat" i "Camins municipals".

Si s'obté una acció concertada

Obligació de cofinançament: en funció de la població:
- fins a 1.000 habitants: 0%
- menys de 5.000 habitants:10%
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Si l'import de la part municipal de l'assistència tècnica és inferior a 1.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Altres condicions: En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.

El 100% de les estimacions o desestimacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2017
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Pla de millora de la qualitat de l'aire aprovat en l'acord de govern GOV/127/2014; Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de setembre, d'avaluació de mobilitat generada; Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

31/03/2017

Codi recurs

17104