Àrea de Presidència
Ciutats i regions digitals

Estudis per a la provisió de banda ampla al territori

Es dóna suport, en col·laboració amb el Consorci Localret, a la redacció d'estudis per a la provisió de banda ampla en dues modalitats principals:
- Estudi per definir l'estratègia a mitjà termini per a la millora de l'accés als serveis de telecomunicacions en el municipi, determinant-ne les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.
- Estudi de desplegament i connectivitat que permeti governar de forma coherent i ordenada les infraestructures de telecomunicacions en el municipi, d'acord amb els interessos de connectivitat dels ens locals (equipaments públics, polígons industrials, elements que facilitin la implantació de serveis de ciutat intel·ligent, etc.).


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'impacte en el territori i de complementarietat amb la necessitat de millora dels serveis de telecomunicacions a les empreses ubicades als polígons 35
Grau de complementarietat amb iniciatives d'altres administracions públiques (Generalitat de Catalunya, consells comarcals, etc.) 25
Grau d'adequació de l'objecte de la sol·licitud al recurs 20
Existència de la mateixa sol·licitud en el catàleg anterior no atesa per manca de recursos 10
Priorització dels ens locals que, en la data de la sol·licitud, formin part del Consorci Localret 10

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria justificativa de l'objecte de la sol·licitud en què es detalli, si escau, la situació dels serveis de telecomunicacions en el municipi.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2017

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Recurs tècnic Recurs tècnic

Redacció de plans, projectes i informes

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

31/03/2017

Codi recurs

17105