Àrea d'Atenció a les Persones
Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències

Exposició per a la prevenció del consum de drogues: "Controles?"

Suport tècnic per dinamitzar i implicar diferents col·lectius a través d'aquesta exposició itinerant sobre la prevenció de les drogodependències, adreçada a adolescents d'entre 12 i 15 anys, joves a partir de 16 anys, pares, professionals i adults. L'objectiu és proporcionar informació sobre drogues, promoure actituds responsables entre els joves i reflexionar sobre l'estil educatiu dels pares per prevenir el consum de drogues dels fills. L'exposició s'acompanya d'una proposta de material, d'activitats i de serveis educatius complementaris: visites guiades per a grups, tallers per a alumnes, sessions de formació per a pares, per al professorat i per a altres professionals.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals i agències

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens 30
Nombre d'habitants, com més població, millor valoració (fins a 20.000 habitants) 25
Existència d'un pla local de drogues 15
Grau de supramunicipalitat o col·laboració entre ens locals (treball en xarxa) 15
No haver acollit l'exposició en anys anteriors 15

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-009, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/91658509/C1-009-17.docx

Si s'obté una acció concertada

Altres condicions: - Existència de Centre d'Educació Secundària en el municipi.
- Disposar d'un espai on ubicar l'exposició d'entre 100 i 150 m2.

El 100% de les estimacions o desestimacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

Mesura d'esmena: En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim de concertació del Catàleg de serveis 2017
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Afegeix a la carpeta

Descarrega

Espai de tràmits


Recurs material Recurs material

Provisió de béns, equips i subministraments

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte

Termini sol·licitudTermini sol·licitud

07/02/2017

Codi recurs

17106